Přeskočit na obsah

Practitioner 5

5.2. Circular Striking (kruhové údery)

5.3. Counter Striking (protiúdery)

a. Against a straight punch to the head (proti přímému úderu na hlavu)

b. Against a regular kick to the groin (proti regulernímu kopu do rozkroku)

a. Stop kicks – to leg or hip area (stop kicky – do nohy, nebo do oblasti boků)

b. Outside forearm defense timeline (vnější obrana předloktím)

i. One arm – using 1 forearm (on the spot / with a step) (jednou rukou – použití jednoho předloktí (na místě/s krokem))

ii. Both arm – As in 2.5.5.b. and an inside defense with the palm of the other hand (obě paže – stejně jako v 2.5.5.b. a vnitřní obrana dlaní druhou rukou)

5.4. Grappling (zápas)

a. Bear hug from behind with arms free or arms pinned (bear hug ze zadu – ruce volně, nebo přes ruce)

i. Soft solution – using a lock on fingers. (měkká varianta – páka na prsty)

ii. Hard solution – mainly striking to the head and groin (tvrdá varianta – údery zejména na hlavu a rozkrok)

b. Bear hug from the front or side with arms free or arms pinned – hard solutions (bear hug ze předu, nebo ze strany – ruce volné, nebo přes ruce – tvrdá varianta)

a. Axis releases against an under–grab of the wrist, one/two hands

b. Circling releases against an over–grab of the wrist, one/two hands

c. Circular releases vs upper–arm grab – direct or diagonal

d. Against a strong one or two hand grabs to one wrist – under or over–grab

i. Strengthen – create fist, hook and pull

ii. Separate – create a hook and pluck at wrist

5.5. Ground, Preventing and Escaping a Headlock on the Ground (Zem, prevence a úniky z kravaty na zemi)

a. When both arms are under and free (obě ruce volné)

b. When one arm is under and other arm held by attacker (scarf hold)- (jedna ruka volná)

c. Strike first when attacker’s head is low or the hold is dangerous (údery, pokud je hlava útočníka nízko, nebo je držení nebezpečné)

d. When caught in a side headlock and attacker is striking (kravata z boku na zemi a útočník dává údery)

5.6. Weapon Counters – Against a Stick (obrany proti zbraním - proti útokům tyčí)

a. Against one hand attack (proti útoku jednoruč)

b. Against two handed attack (proti útoku obouruč)

a. Bursting forward with low arm and a high shoulder (vyražení dopředu, paže dole, rameno nahoře)

b. Forward Defense – shock absorbing with double forearm (dvojitá obrana předloktím směrem vpřed)

a. Weapon held near the leg – use a foot block (zbraň v držení blízko noh – použití bloku chodidlem)

b. Weapon held in the front tapping/rocking – c–grip (zbraň držená před tělem – klepání/houpání – c-úchop)

c. Weapon is ready to strike stabbing defenses (zbraň je připravená k útoku – bodací obrana)

5.9. Third Party Protection (ochrana třetí osoby)

a. Bear hug from behind or side – lift and remove the aggressor (bear hug zezadu,  nebo ze strany – zvednutí a odstranění agresora)

b. Bear hug take down – from behind (bear hug take down – zezadu)

a. Shove from the side (strčení ze strany)

b. Pull from behind – pull with wrist hook (zatažení zezadu – zatáhnutí háčkem v zápěstí)