Přeskočit na obsah

Practitioner 1

1.2. Stance and Movement (Postoje a pohyb)

1.3. Striking (údery)

a. Double hand shove (strčení oběma rukama)

b. palm heel strike – lead (jab), rear (cross) – (úder patou dlaně – přední rukou, zadní rukou)

c. punch – lead (jab), rear (cross) – (přímý úder, přední rukou, zadní rukou)

d. Straight strike with the fingers (přímý úder prsty)

e. Low stomp kick – down, forward, sideways (šlapák – dolů, dopředu, do strany)

f. Kicking from the ground – stomping forward kick to knee or groin (kopání ze země – šlapák dopředu na koleno, nebo do rozkroku)

g. Kicking from the ground – stomping side kick – when laying on the side, or up on one knee (kopání ze země – šlápák do strany, když ležím na boku, nebo jsem zvednutý na jednom koleni)

a. Hammer strikes – vertical plane – front, down (kladivové údery – vertikální – dopředu, dolů)

b. Elbow strike – horizontal inward (úder loktem – horizontální dopředu)

c. Knee strike – upward (kop kolenem – nahoru)

d. Regular front kick (přímý kop)

1.4. Counter striking (protiúdery)

a. Star drill – torso only, with stepping (hvězdicový drill – pouze tělem, s kroky)

b. Turning the body (blading) – (vytáčení těla)

c. Bob and weave (úklon a ducking pod úder)

a. 360 outside defense (vnější obrana 360)

b. 360 against a circular attack with a knife (vnější obrana 360 proti kruhovému útoku nožem)

a. Inside defense against a straight strike (vnitřní obrana proti přímému úderu)

i. Defending with the palm (obrana dlaní)

ii. Defending with the forearm (obrana předloktím)

b. Inside defense with the shin against a regular kick to the groin (vnitřní obrana holení proti přímému kopu do rozkroku)

a. Educational stop (výchovný blok)

b. Forward arrow (šíp směrem vpřed)

a. active shield forwards (aktivní štít dopředu)

i. using one hand (jednou rukou)

ii. using two hands (oběma rukama)

b. active shield sideways (aktivní štít do strany)

1.5. Grappling - Preventing and Escaping Clothing Grabs (Zápas - prevence a uvolňování z úchopů za oděv)

a. Talk – down, Non – aggressive (verbální uklidnění – neútočný)

b. Control grabbing hand and educational stop (kontrola chytající ruky a výchovný blok)

c. Defend and counter – immediately dangerous situation (obrana a protiútok – neprodleně nebezpečná situace)

1.6. Ground - Falling, Recovery, Getting up (Zem - pády, zotavení, vstávání)

a. Soft breakfall – forward and get-up or turn to your back (měkký pád – dopředu a vstávání, nebo otočení na záda)

b. Hard breakfall – backwards (tvrdý pád – vzad)

a. Forward (dopředu)

b. Turn and escape (otočení a útěk)

c. Upwards into ready stance (nohoru do připraveného postoje)

1.7. Common objects - shield type (běžné předměty - typu štít)

a. Block or deflect striking attacks (punch, kick, circular knife, stick swing) – (blokování, nebo vychýlení útoků – úder, kop, kruhový útok nožem, švihnutí tyčí)

1.9. Third party protection (ochrana třetí osoby)