Přeskočit na obsah

Practitioner 3

3.2. Striking and Movement (údery a pohyb)

a. Kick with front leg (kop přední nohou)

b. Kick with back leg (kop zadní nohou)

c. Bail out and deliver regular, side or roundhouse kick (vyskočení ven z kanálu a přímý kop, side kick, nebo kruhový kop)

d. Retreat with the front or back leg and kick with the other leg (ustoupení přední, nebo zadní nohou a kop druhou nohou)

3.3. Takedown and Sweeps (takedowny a podmety)

3.4. Countering Hand and Leg Attacks (obrany proti úderům a kopům)

a. Inside forearm defense (vnitřní obrana předloktím)

b. Outside low forearm defense (scooping) – (vnější obrana předloktím (scooping))

a. Inside palm defense against a regular kick to groin (vnitřní obrana dlaní proti přímému kopu do rozkroku)

a. With parallel and reverse forearms – Front hand elbow up (předloktí rovnoběžně a otočené – přední ruka má loket nahoře)

3.5. Grappling, Preventing & Escaping (zápas, prevence a úniky)

a. Apply the neck clinch (úchop v klinči)

b. Apply the side clinch (úchop v klinči z boku)

c. Avoid the neck clinch (zbavení se úchopu v klinči)

d. Attacking from the neck clinch – takedown; strikes (útoky z klinče – takedown, údery)

3.6. Ground, Rolls and Breakfalls (zem, kotouly a pády)

3.7. Ground – Strike and Grapple (zem - údery a zápas)

a. Kicks, hand strikes, frame (kopy, údery, rám)

b. Sweep attacker from the guard – scissor sweep – (zbavení se útočníka z guardu – nůžkový sweep)

a. Striking from the mount (top and bottom) – (údery z mountu (nahoře a dole))

b. Striking from the guard (top and bottom) – (údery z guardu (nahoře a dole))

c. Additional attacks from mount and guard: Headbutt, biting, shouting, finger locks (další útok z mountu a z guardu: hlavička, kousání, křičení, páky na prsty)

a. Attacker in mount (top) – (útočník v mountu (nahoře))

b. Attacker in the guard (top) – (útočník v guardu (nahoře))

3.8. Weapon Counters – vs Knife Attack (obrany proti zbraním - proti útokům nožem)

a. Regular kick (přímý kop)

b. Side kick (kop do strany)

c. Bailing out and side kick or roundhouse kick (vykročení ven z kanálu a kop do strany, nebo kruhový kop)

3.9. Common Objects – Large Stick (Two Hand Grip) - (běžné předměty - dlouhá tyč (úchop obouruč)

a. Striking – with circular or straight strikes using various parts of the object (útoky – kruhové nebo přímé údery s využitím různých částí předmětu)

b. Drop the object and act without it (odhození předmětu a jednání bez něho)

a. Block circular punches, kicks, stick attacks, knife attacks (blokování kruhových úderů, kopů, útoků tyčí, útoků nožem)

b. Deflect straight attacks (vychýlení přímých útoků)

3.11. Third Party Protection (ochrana třetí osoby)

a. Shoulder turn and neck guide (otočení za ramena a vedení za krk)

b. Forearm strike to upper chest – push third party backwards (úder předloktím do horní části hrudníku – odtlačení chráněné osoby vzad)

a. Get to attackers back – turn with a shoulder push, control upper arms (dostávám se útočníkovy do zad – otočení tlakem do ramen, kontrola nadloktí)

b. Stomp to back of the knee and takedown (šlapák do podkolenní jamky a takedown)